Aktuálne

Privítanie

Chceme privítať nového kňaza, ktorého otec biskup posiela do našej farnosti. Je ním dôstojný pán Mgr. Jozef Šimún. Milý pán farár, vitajte vo Višňovom a v Turí!

Poďakovanie

Chcem poďakovať Vám všetkým, s ktorými som sa 15 rokov stretával vo višňovskej farnosti. Ďakujem za mnohé veci, ktoré som sa naučil vo Višňovom i v Turí. Prežili sme spolu veľa krásnych chvíľ....... Nech Vás Pán požehnáva. Budem sa za Vás naďalej modliť. Modlím sa za všetkých mojich bývalých farníkov. Aj Vás prosím o modlitbu za mňa. Chcem Vás požiadať o odpustenie, ak som Vám niekedy nechtiac ublížil.  

                                                                Jozef Bagin

Jubilejná desiata diecézna púť rodín 23. - 24. júna 2018

Tradičná Diecézna púť rodín k višňovskej Panne Márii sa konala už po desiatykrát. Témou púte bola vrúcna prosba k našej Nebeskej Matke – „Mária, privádzaj Ježiša do našich rodín“. Diecézna púť bola vyvrcholením prípravy na svetové stretnutie rodín, ktoré sa bude konať v Dubline. Pri tejto príležitosti bol vyžrebovaný aj jeden manželský pár, ktorý vycestuje na toto svetové stretnutie ako zástupca našej diecézy. Program zložený zo svätých omší, svätej spovede, adorácie, modlitieb ružencov, spevu chvál a divadla bol tento rok popretkávaný naozaj silnými svedectvami, ktoré nám naši hostia prišli povedať z rôznych kútov Slovenska. Boli to svedectvá o rakovine, drogách, alkohole, živote a smrti. Sila rodinných príbehov týchto ľudí je obrovská. Pri takýchto príkladoch si najlepšie uvedomíme, aký je Boh dôležitý v živote každého človeka. Naše pozvanie ako celebranti svätých omší prijali ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskje diecézy a ThLic. Zdenko Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio. Polnočnú mládežnícku svätú omšu slúžil náš pán dekan Jozef Bagin. Púť sme ukončili svätou omšou, ktorú celebroval žilinský otec biskup Mons. Tomáš Galis. Povzbudil pútnikov, aby sa nebáli prijať každé dieťa ako dar. Dar, ktorý dáva milujúci Boh.

Ďakujeme Pánu Bohu i našej Nebeskej Mame Márii za požehnaný čas strávený vo Višňovom.