Oznamy

KVETNÁ NEDEĽA

Veľký týždeň Višňové Turie
PO Pondelok Veľkého týždňa     
UT Utorok Veľkého týždňa     
ST Streda Veľkého týždňa    
ŠT Zelený štvrtok    
PI Veľký piatok    
SO Biela sobota    
NE VEĽKONOČNÁ NEDEĽA     

D - detská                        M - mládežnícka              A - adorácia

P - pohrebná                    S - sobášna                     F - Fatimská slávnosť

 

Sväté omše sú slúžené každý deň na úmysly tak, ako sú zapísané. Hoci nie je možné sa na nich osobne zúčastniť, môžete sa pripojiť aspoň duchovne tým, že sa pomodlíte na svoj úmysel.

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejného slávenia bohoslužieb.

Sväté omše v TV LUX počas Veľkého týždňa.

Detská svätá omša napr. v nedeľu o 11:00.

Ďalšie sväté omše online.

Liturgické čítania na každý deň.

Aktuálne info z KBS.

Tu si môžete prečítať nové číslo časopisu Naša Žilinská diecéza.

Na Veľký piatok je prísny pôst. 

"Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roka života. Duchovní pastieri a rodičia sa však majú starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia." (č. 1252 Kódexu kánonického práva) 


- nejesť mäso zaväzuje každého od 14. roku života; 
- povinnosť postiť sa každého od 18. do 60. roku života, 
- povinnosť vychovávať k pravému zmyslu pôstu sa vzťahuje aj na maloletých.

 

Keďže spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou nie je aktuálne možná, odporúča sa dokonalá ľútosť, vďaka ktorej sa človeku odpúšťajú všetky hriechy:

Tam, kde by sa jednotliví veriaci nachádzali v bolestnej nemožnosti prijať sviatostnú pomoc, nech sa pripomenie, že dokonalá ľútosť, vychádzajúca z lásky k Bohu, milovanému nadovšetko, vyjadrená v úprimnej prosbe o odpustenie (takej, akú je v danom okamihu penitent schopný vyjadriť) a ktorú doprevádza "votum confessionis", teda dôrazné rozhodnutie pristúpiť k sviatostnej spovedi, keď to bude možné, dosahuje odpustenie hriechov, a to aj smrteľných (por. KKC, č. 1452).

Spovedanie chorých po domoch z rovnakého dôvodu nie je možné, ale v prípade ohrozenia života človeka (zaopatrenie) volajte na 041/5972 298.

 

Pán biskup nás povzbudzuje, aby sme sa pridali k iniciatíve biskupov Čiech a Moravy:
Milí veriaci, bratia a sestry, až na výnimky nebude pre vás možné zúčastniť sa na slávení Veľkonočnej vigílie. Preto navrhujeme, aby ste v dobe, keď sa Veľkonočná vigília slávi, teda na Bielu sobotu po zotmení, zapálili za oknami svojich domovov sviečku, prípadne vystavili obraz nášho Pána Ježiša Krista, ktorý v tejto slávnej noci skutočne vstal z mŕtvych. Je to stará veľkonočná tradícia, ktorú by sme priviedli k životu a vydali tak svedectvo, že Ježiš je Svetlom nášho života, ktorý nepozná západ, ako o tom počas veľkonočnej noci s radosťou a rozochvením spievame. Ďakujeme vám, že sa k tejto výzve pripojíte.“
(Veriacich, samozrejme, vyzývame k náležitej obozretnosti: pri zažatej svieci sa treba pomodliť, ale nenechať ju bez dozoru na mieste, kde by mohla spôsobiť požiar.)