Neprehliadnite

Stretnutie miništrantov

Chlapci, pozývam vás všetkých aj z Višňového, aj z Turia na stretnutie na faru v stredu 14. októbra. Začiatok je o 16,30 hod. Preberieme si návštevu pána biskupa, ktorý príde vo štvrtok na vizitáciu do našej farnosti. V Turí ma čakajte o 16,15 hod. pri kostole. O 17,30 hod. pôjdeme sa modliť sv. ruženec, zostaneme na sv. omši. Potom odveziem miništrantov z Turia domov.

Vizitácia farnosti pánom biskupom Tomášom

Vo štvrtok 15. októbra 2015 vás pozývame na stretnutie s pánom biskupom, ktorý bude vo farnosti od 8,30 hod. Navštívi postupne viaceré miesta, predstaviteľov obcí i škôl. Od 15,35 hod. bude program vo farskom kostole vo Višňovom. Je to historická chvíľa - vizitácia farnosti biskupom. Naša generácia to ešte nezažila. Pozývame vás, nájdite si čas, príďte a zapojte sa do diskusie s pánom biskupom.

Detské sväté omše

Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Budeme pokračovať v spoznávaní svätého Jána M. Vianneyho. Ďalšia detská sv. omša budú v piatok 16. októbra 2015. V Turí o 16,30 hod. Vo Višňovom o 18,00 hod. Zvlášť pozývam druhákov, tretiakov, s ktorými sa budeme pripravovať na Prvé sv. prijímanie, aj štvrtákov.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v piatok 13. novembra o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Krst Krista Pána

Upozornenia otvárať v novom okne. E-mail

A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Mt 3,17Kto počúva hlas z neba, v tom má Boh zaľúbenie.


Čítanie z Knihy proroka Izaiáša          42,1-4.6-7

Toto hovorí Pán: „Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, bude uplatňovať právo. Nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. , Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti, a vzal som ťa za ruku. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil, svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.’ ”

Počuli sme Božie slovo.


Ž – Pán požehná svoj ľud pokojom


Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. – O.

Hlas Pánov nad vodami; Pán nad veľkými vodami! Hlas Pánov – taký mohutný! Hlas Pánov – taký veľkolepý! – O.

Zahrmel Boh veleby a v jeho chráme všetci volajú: Sláva! Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ. – O.Čítanie zo Skutkov Apoštolov     10,34-38


Peter otvoril ústa a povedal: „Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých. Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil a dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.”

Počuli sme Božie slovo.O. – Aleluja. – Otvorilo sa nebo a zaznel Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.”


Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša         3,13-17


Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?” Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.” Potom mu už neodporoval. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Počuli sme slovo Pánovo.