Jedenásta detská sv. omša. Lístok do neba

Jedenásta detská sv. omša

Piatok 24. novembra 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Slávnosť Krista Kráľa    

Lístok do neba (Mt 25, 31 - 46)

 

Milé deti, mamy, ockovia, mládež, starí rodičia, srdečne vás vítam. Vitajte na poslednej detskej sv. omši na tému „nedeľné evanjelium“ v tomto kalendárnom roku.

 

Otázka deťom:

Čo to hovorí pán dekan? Je to pravda?

(je)

 

Áno. Lebo dnes končíme tému nedeľných evanjelií, máme pred sebou krásne Roráty, ktoré začínajú v pondelok 4. decembra! Počúvali ste v nedeľu oznamy? O kom budú Roráty?

(o svätom Jozefovi)

 

Zopakujme si: Aké je naše heslo:

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

To bude naše heslo, to bude naše motto!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Pamätajme, že aj na Rorátoch budem spoznávať Pána Ježiša a všetko to, čo sa dialo aj pred aj po jeho narodení.

 

Otázka deťom:

O kom sme hovorili naposledy na našej detskej sv. omši?

(o múdrych a hlúpych pannách)

 

Kňaz:

Kto mi vysvetlí toto podobenstvo?

(deti odpovedajú)

 

Kto mi vysvetlí príbeh o Magde?

(deti odpovedajú)

 

Kňaz:

Poďme k dnešnému evanjeliu, poďme k sviatku Krista Kráľa.

Myslím, že všetci ľudia by chceli ísť po smrti do Neba. Nevieme však, ako to nebo vyzerá – ale podľa obety Pána Ježiša vieme, že je veľmi krásne.

Niektorí hovoria, že v nebi si každý môže robiť čo chce. Hrá sa hry, púšťa si šarkanov, hrá sa na počítači.

Iní hovoria, že v nebi nie je čas na takéto veci, lebo každý chce stáť čo najbližšie Pánu Bohu a tešiť sa jeho láske.

Ale dnešné evanjelium hovorí o tom, že niekto sa nemusí dostať do neba!

 

Kňaz:

Mám pre vás prekvapenie.

Čo môžem mať v tejto taške?

(deti hádajú, tipujú)

 

Aké lístky poznáte?

(autobusové, vlakové, do kina, do divadla, na zápas, na koncert, parkovací lístok)

Pozrite, čo mám:

Lístok do neba

 

Kňaz:

Ale dnešné evanjelium nám ukazuje čosi úplne iné. Pán Ježiš nehovorí o hriechoch, nehovorí o krádežiach, vraždách, klamstvách.

 

Kňaz:

Učíme sa Desatoro, Pätoro, modlitby. Dnešné evanjelium nám hovorí, čo je dôležité. Pán Ježiš sa nás nebude pri poslednom súde pýtať, či sme vedeli teológiu. Spýta sa nás, či sme splnili jeho vôľu vzhľadom k druhým ľuďom.

 

Príbeh:

Kráľovná a dobré skutky

 

Otázka deťom:

Pamätáte si skutky milosrdenstva?

(deti menujú)

 

Skutky telesného milosrdenstva:

 

1. Hladných nakŕmiť,

2. Smädných napájať,

3. Nahých odievať,

4. Pocestných sa ujať,

5. Väzňov utešovať,

6. Chorých navštevovať,

7. Mŕtvych pochovávať.

 

Kňaz:

Šesť z nich pochádza z dnešného evanjelia. Posledný skutok je zo života starozákonného Tobiáša.

 

Príbeh:

Boháč v raji

 

Otázky:

1. Kto nemôže ísť do neba?

2. Aké sú skutky telesného milosrdenstva?

3. Aké sú skutky duchovného milosrdenstva?

4. Napíš, čo urobila kráľovná a čo povedala svojmu služobníctvu.

5. Ako zhodnotil sv. Peter boháča?

 

Úloha pre deti

Aby sme vstúpili do neba, nestačí vyhnúť sa zlu. Musíme robiť dobré skutky, nezanedbávať dobro.

 

Obrázok

Milosrdné skutky

 

 

 

34. nedeľa – Krista Kráľa

 

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 34, 11-12. 15-17

 

Vy ste moje stádo; budem súdiť medzi ovcou a ovcou

 

Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli v oblačnom a hmlistom čase.

Ja sám budem pásť svoje ovce, ja im dám odpočinok, hovorí Pán, Boh. Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito.“

Tebe, moje stádo, hovorí Pán toto: „Hľa, ja budem súdiť medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi.“

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6

 

Refrén: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: *

pasie ma na zelených pašienkach. R.

 

Vodí ma k tichým vodám, *

dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, *

verný svojmu menu. R.

 

Prestieraš mi stôl *

pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu *

a kalich mi napĺňaš až po okraj. R.

 

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať *

po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom *

mnoho a mnoho dní. R.

 

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 20-26. 28

 

Odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, aby bol Boh všetko vo všetkom

 

Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu.

Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom.

 

 

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-46

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

 

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili

 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“