Rok sv. Cyrila a Metoda

Rok Svätých Cyrila a Metoda v Žilinskej diecéze

Dekrét otca biskupa Mons. Tomáša Galisa. Klikni sem. 

 

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve. Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia. Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi. Orodujte u Boha za slovenský národ. Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.

Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste nebeskými ochrancami. Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré dostali ich predkovia prijatím kresťanstva.

Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu i Západu, aby odstránili spomedzi seba všetko, čo ich rozdeľuje, a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie nažívali v plnej jednote a láske na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha.