13. december 2013

Fatimská slávnosť: Nebojte sa byť svätými!

  • Vytlačiť

27. apríla 2014 bude pápež František svätorečiť dvoch svojich predchodcov. Teda bl. Ján XXIII. a bl. Ján Pavol II. budú vyhlásení za svätých. Ponúkam vám duchovnú prípravu na túto krásnu udalosť novodobých dejín Cirkvi. Názov našej prípravy na Fatimských slávnostiach bude: Nebojte sa byť svätými! V decembri témou kázne boli slová: Boh, ktorý posväcuje.

"Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý." 1 Pt 1, 14 – 16

Zaujímavé dopravné značky nájdeme pri našich cestách. Niekedy sú dokonca nepravdivé a to vtedy, keď reálne cesta už dávno nie je uzavretá, ale značky ešte stále sú na ceste také, ktoré hovoria o tom, že je potrebné ísť obchádzkou, lebo sa do cieľa nedostanete... Možno stratíte 30 – 50 minút, ale čo keď treba isť k ťažko chorému a rozhodujúca je každá minúta, či sekunda.

Koľko nepravdivých a klamných ponúk nám dáva svet a diabol. No aj vtedy sú stále platné značky dané Bohom.

16. júla 1999 počas svätorečenia bl. Kingi povedal bl. Ján Pavol Veľký aktuálny komentár k náuke Cirkvi o povolaní všetkých k svätosti. Pápež povedal: „Nebojte sa byť svätými. Nebojte sa chcieť svätosť. Urobte končiace sa i začínajúce tisícročie érou ľudí svätých.“ Potom hovoril o živote bl. Kingi. Ona krásne žila svoju svätosť: jednoducho, prakticky, v rodine, s manželom, v spoločnosti. Ján Pavol aj v Liste rodinám napísal ako žiť svoju každodennú svätosť v rodine. V apoštolskom liste Na začiatku nového tisícročia (NMI) ukazuje líniu pre nové tisícročie.

 

Preto choď najskôr na spoveď, vyznaj všetky svoje hriechy a po prijatí Eucharistie povedz Ježišovi, že chceš, aby ťa očistil, oslobodil z pút zla a uzdravil tvoje srdce zranené hriechmi, aby ťa učil milovať čistou láskou, čiže aby ťa posvätil. Podľa príkladu bl. Jána Pavla II. sa každý deň zasväcuj Ježišovi skrze Pannu Máriu. Zasväť mu celú svoju minulosť, prítomnosť a budúcnosť, všetko, čím si a čo máš. Každý deň sa modli: „Som celý(á) tvoj(a).“

Na to, aby sme každý deň kráčali po ceste viery, potrebujeme sebadisciplínu. Treba si určiť denný program a pevne ho dodržiavať. V dennom programe si musíme určiť pevný čas na modlitbu, na osobné prebývanie s Kristom, čas na prácu, na službu iným a na dôstojný odpočinok. Do všetkých svojich povinností, prác, úloh a modlitieb treba vložiť celé svoje srdce. Treba byť na seba náročný, premáhať svoj egoizmus, ktorý sa prejavuje nechuťou namáhať sa, lenivosťou a prílišnou zhovievavosťou voči sebe. Ako? Treba sa rozhodnúť a vôľou sa prinútiť k činnosti, modlitbe, práci alebo k iným povinnostiam, a to zvlášť vtedy, keď sa nám najviac nechce.

Ak budeme aj napriek pádom a slabostiam kráčať po ceste prikázaní a evanjelia, hľadať a plniť Božiu vôľu vo všetkých aspektoch a oblastiach svojho života, Ježiš nás bude môcť formovať a posväcovať, a takto dokončovať dielo stvorenia.

Nikdy nesmieme zabúdať, že všetka duchovná sila človeka pramení z modlitby.

Blahoslavený Ján Pavol II. píše: „Všetko v mojom živote sa začínalo pri nohách Krista, skrytého v Oltárnej sviatosti“ (Vstaňte, poďme!, s. 99). Tajomstvo veľkosti Jána Pavla II. spočíva práve v modlitbe, v osobnom kontakte s Kristom ukrytým v Najsvätejšej sviatosti. Denne jej venoval niekoľko hodín. Skrze svätú omšu a modlitbu čerpal od Krista lásku, múdrosť, poznanie a silu.

Prosby:

Bratia a sestry, sme vyzvaní samotným Spasiteľom, aby sme boli dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec. Prosme s nádejou a posvätenie nás samých i celého sveta.

1. Požehnaj, Otče, všetkých kresťanov. Daj, aby príprava k svätorečeniu bl. Jána Pavla II. a bl. Jána XXIII. oživila v pastieroch Cirkvi a medzi veriacimi ľuďmi horlivosť na ceste k svätosti.

2. Zapáľ, Otče, svojím Duchom všetkých, ktorý majú moc v štáte a miestnych samosprávach. Pomôž im, aby robili samé múdre rozhodnutia, ktoré budú slúžiť pravdivému dobru rodiny a každého človeka.

3. Zhliadni, Otče, na všetkých, ktorým je zverená zodpovednosť za výchovu detí a mládeže. Daj, aby svätosť vychovávateľov približovala k tebe ich žiakov.

4. Zmiluj sa, Otče, nad všetkými trpiacimi. Nech tajomstvo narodenia tvojho Syna Ježiša Krista, posilní nádej nezamestnaných, chorých a trpiacich.

5. Prijmi, Otče, do svojho kráľovstva našich zomrelých. Daj, aby v ohni tvojej lásky zhorela všetka nedokonalosť, ktorá ich ešte delí od teba.

6. Rozjasni, Otče, svoju tvár nad nami. Nech slová bl. Jána Pavla Veľkého: „Nebojte sa byť svätými“, posilnia deti, mládež i dospelých v snahe úplne sa zjednotiť s tebou.

7. Pomôž nám, Otče, aby sme nasledovali príklad Panny Márie. Ona všetky tvoje slová uchovávala vo svojom srdci. Posilni nás aj v tejto rozbúrenej dobe, aby sme verne žili podľa evanjelia a tak sa stávali svätými.  

Velebíme Bože teba, jediného Boha v troch osobách a prosíme, aby si prijal naše úprimné prosby. Dávaj nám silu, aby sme túžili byť v srdci svätí a tak napomáhali našim rodinám a celej našej spoločnosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen.