Advent s KBS - Fatimské výročie

Sobota 24. decembra 2016

Naliehavá výzva Najsvätejšej Panny Márie na pokánie nie je nič iné, ako prejav jej materskej starostlivosti o osudy ľudskej rodiny, ktorá potrebuje obrátenie a odpustenie. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Piatok 23. decembra 2016

Prijmi pod svoju materinskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú s láskou zverujeme tebe, Matka. Nech sa pre všetkých priblíži čas mieru, slobody, čas pravdy, spravodlivosti a nádeje. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Štvrtok 22. decembra 2016

Hľa stojíme pred tebou, Matka Krista, pred tvojím Nepoškvrneným Srdcom, a túžime sa spolu s celou Cirkvou Zjednotiť v zasvätení, ktoré z lásky k nám učinil tvoj Syn voči svojmu Otcovi. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Streda 21. decembra 2016

Príjmi, Matka Kristova, volanie plné utrpenia všetkých ľudí! Plné utrpenia celých spoločností! Pomôž nám v sile Ducha Svätého víťaziť nad každým hriechom. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Utorok 20. decembra 2016

Srdce otvorené Bohu, očistené uvažovaním o Bohu je silnejšie ako pušky a iné zbrane. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Pondelok 19. decembra 2016

Na via crucis celého storočia má osobitnú úlohu osobnosť pápeža. V jeho ťažkom výstupe na vrch môžeme nepochybne vidieť viacerých pápežov, ktorí mali podiel na utrpeniach tohto storočia a usilovali sa uprostred nich napredovať po ceste, ktorá vedie ku krížu. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Nedeľa 18. decembra 2016

Na vrchu stojí kríž – cieľ a orientačný bod dejín. V kríži bola skaza premenená na spásu. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Sobota 17. decembra 2016

Zmyslom videnia nie je teda ukázať film o nezmeniteľne stanovenej budúcnosti. Jeho význam je presne opačný: dať do pohybu sily zmeny na dobro. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Piatok 16. decembra 2016

V jednom rozhovore mi sestra Lucia povedala, že ako cieľ všetkých zjavení sa jej čoaraz jasnejšie ukazovalo napomáhanie rastu vo viere, v nádeji a v láske – a všetko ostatné malo viesť k tomuto cieľu. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Štvrtok 15. decembra 2016

Ak by niekto chcel namietať, že nemusíme klásť nejakú ľudskú bytosť medzi nás a Krista, potom treba pripomenúť, že Pavol nemal obavu povedať svojim spoločenstvám: "Napodobňujte ma". (1 Kor 4, 16; Flp 3,17) Od koho sa to môžeme v ktorejkoľvek dobe učiť lepšie, ak nie od Pánovej matky? (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Streda 14. decembra 2016

V zmysle jedného z blahoslavenstiev (Mt 5,8) je nepoškvrnené srdce tým srdcom, ktoré dosiahlo dokonalú vnútornú jednotu, a preto "vidí Boha". Úcta k nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie znamená približovanie sa k tomuto postoju srdca. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Utorok 13. decembra 2016

Ďakujeme Panne Márii Fatimskej za jej ochranu. Jej materskému príhovoru zverujeme Cirkev tretieho tisícročia. (Mons. Angelo Sodano)

 

Pondelok 12. decembra 2016

Aj keď udalosti, na ktoré sa vzťahuje tretia časť fatimského "tajomstva", zda sa, už patria minulosti, výzva Panny Márie na obrátenie a na pokánie, prednesená na začiatku dvadsiateho storočia, si aj dnes uchováva svoju podnetnú aktuálnosť. (Mons. Angelo Sodano)

 

Nedeľa 11. decembra 2016

Fatimské videnie sa týka predovšetkým boja ateistických systémov proti Cirkvi a kresťanom, a opisuje nesmierne utrpenie svedkov viery posledného storočia druhého tisícročia. Je to nekonečná via crucis, ktorú viedli pápeži dvadsiateho storočia. (Mons. Angelo Sodano)

 

Sobota 10. decembra 2016

 

Bola to materská ruka, ktorá viedla smer guľky a so smrťou zápasiaci pápež sa zastavil na prahu smrti. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Piatok 9. decembra 2016

Pod ramenami kríža boli dvaja anjeli. Každý z nich mal v ruke krištáľovú krhlu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu. (sestra Lucia)

 

Štvrtok 8. decembra 2016

Ó, Nepoškvrnené Srdce! Pomôž nám víťaziť nad hrozbami zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňujú v srdciach ľudí. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Streda 7. decembra 2016

Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené srdce. (Panna Mária sestre Lucii)

 

Utorok 6. decembra 2016

Pôsobenie Boha, ktorý je Pánom dejín a spoluzodpovednosť človeka v jeho dramatickej a plodnej slobode sú dva piliere, na ktorých sa budujú dejiny ľudstva. Panna Mária, ktorá sa zjavila vo Fatime, nám pripomína tieto zabudnuté hodnoty, túto budúcnosť človeka v Bohu, ktorej sme aktívnou a zodpovednou súčasťou. (Mons. Tarcisio Bertone)

 

Pondelok 5. decembra 2016

A nehovorme, že to nás Boh takto trestá; naopak, sú to ľudia, ktorí sami pripravujú trest. Boh nás ustarostene upozorňuje a volá na správnu cestu rešpektujúc slobodu, ktorý nám dal. (Mons. Tarcisio Bertone)

Druhá adventná nedeľa 4. decembra 2016

Nech sa ešte raz v dejinách sveta prejaví nekonečná spasiteľná moc vykúpenia: moc milosrdnej Lásky. Nech ona zastaví zlo! Premení svedomia! Nech v tvojom Nepoškvrnenom srdci zjaví pre všetkých svetlo Nádeje! (Svätý Ján Pavol II.)

 

Sobota 3. decembra 2016

 

Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie! Pokánie! Pokánie! (sestra Lucia)

 

 

Piatok 2. decembra 2016

 

Matka Cirkvi! Osvecuj Boží ľud na cestách viery, nádeje a lásky! (Svätý Ján Pavol II.)

 

Štvrtok 1. decembra 2016

Ako hlboko cítime potrebu zasvätenia ľudstva a sveta: pre náš súčasný svet v jednote so samým Kristom! Na Kristovom vykupiteľskom diele má mať svet účasť prostredníctvom Cirkvi. (Svätý Ján Pavol II.)

 

Streda 30. novembra 2016

Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského konania a prevádzajú putovanie sveta prekvapujúc veriacich i neveriach. Tieto prejavy, ktoré nesmú protirečiť obsahu viery, musia smerovať k ústrednému bodu Kristovej zvesti; k láske Otca, ktorá vzbudzuje v ľuďoch obrátenie a dáva milosť, aby sme sa mu zverili so synovskou oddanosťou. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Utorok 29. novembra 2016

Chápať znamenia časov znamená chápať naliehavosť pokánia – obrátenia – viery. Toto je správna odpoveď v historickom okamihu. (Kardinál Joseph Ratzinger)

 

Pondelok 28. novembra 2016

V priebehu storočí sa vyskytli tzv. "súkromné zjavenia". Niektoré z nich uznala aj cirkevná autorita. Ich úlohou nie je dopĺňať Kristovo definitívne Zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. (KKC 67)

 

Prvá adventná nedeľa, 27. novembra 2016

Máriino fiat, slovo jej srdca, zmenilo dejiny sveta, pretože uviedlo na tento svet Spasiteľa. (Kardinál Joseph Ratzinger)