Neprehliadnite

Krstná náuka

Bude na fare v sobotu 4. júla o 9,00 hod. Po nej bude sv. spoveď pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v nedeľu 5. júla pri sv. omši o 10,30 hod.

Fatimská slávnosť

Najbližšia bude v pondelok 13. júla o 17,00 hod. vo farskom kostole vo Višňovom. Začali sme veľkú prípravu na 100. výročie Fatimských zjavení, ktoré budeme oslavovať v roku 2017. Uvažujeme o slovách Panny Márie. Pozývame vás, príďte sa povzbudiť, príďte sa modliť sv. ruženec.

Prihlásenie

Vitajte na našej stránke!

Do našej farnosti Višňové pri Žiline (tu sa nachádza farský kostol zasvätený sv. Mikulášovi a fara) patrí aj filiálka Turie (tu je kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi). Višňové bolo v minulosti miestom, kde prichádzali mnohí pútnici z blízkeho i ďalekého okolia, aby prednášali svoje modlitby a prosby Panne Márii, ktorej socha sa nachádza nad hlavným oltárom farského kostola. Úctu k našej Nebeskej Matke sa snažíme v súčasnosti obnoviť Fatimskými slávnosťami vždy v 13. deň mesiaca o 17.00 hod. Výnimočnou udalosťou je púť na sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá býva počas víkendu na prelome mesiacov jún a júl.  Hlavná púť v roku 2015 bude 27. a 28. júna. Púť rodičov kňazov bude v nedeľu Dobrého Pastiera - 26. apríla 2015. Šiesta púť mužov bude v prvú septembrovú nedeľu - 6. septembra 2015. Pozývame vás na Prvú púť k svätému Jánovi Pavlovi Veľkému, ktorá bude v nedeľu 3. mája 2015.

 

Ježiš Kristus nie je obyčajný človek, ani čarodejník, ani burič. Je Priateľ a Boh, ktorý odpúšťa, dáva nádej, život, pokoj svedomia. Kiežby ste neboli duchovne mŕtvymi ľuďmi. Nedajte sa pomýliť diablovmu "žiarivému svetlu". Skutočné svetlo pre život ponúka len Vzkriesený Ježiš. Prajem vám a vyprosujem Božie svetlo a hlbokú vieru.  

Jozef Bagin, kňaz

   

Siedma diecézna Púť rodín

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Višňové aj tento rok privítalo veľký počet pútnikov. Siedma diecézna Púť rodín sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. júna 2015 pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. Motto bolo inšpirované Svätým Otcom Františkom, ktorý vyhlásil Rok zasvätených, my sme túto myšlienku spracovali do témy púte „Mária, Matka zasvätených v manželstve“.

Povzbudili nás mnohí hostia z blízkeho i ďalekého okolia. Hlavnú večernú svätú omšu celebroval pán biskup Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., kazateľom bol pán arcibiskup z Ríma Mons. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD., sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Kázeň bola veľmi aktuálna, zameraná na komunikáciu, stretnutia v našich životoch a vzájomné navštevovanie sa v rodinách. Samota ľudí ničí. Mali by sme byť otvorení a priateľskí voči sebe navzájom a modliť sa za seba, prosiť jeden za druhého, sýtiť svoje duše, stretávať sa s Bohom. Svedectvá a chvály zazneli z úst spoločenstva Nový Jeruzalem, Mgr. Richarda Vašečku, manželov Ladislava a Márie Baránkovcov, vzácnou hosťkou bola aj poslankyňa Európskeho parlamentu, pani MUDr. Anna Záborská. Večerný program pokračoval divadelným spracovaním histórie višňovského chrámu pod názvom Pramienok, do ktorého sa zapojilo mnoho rodín. Náš chrám si totiž pripomína 500. výročie postavenia. Vicky a Robert de Hoxar, manželia z Anglicka, mali prednášku pod názvom „Boh je náš skutočný Otec“. Polnočnú svätú omšu slúžil pán dekan Jozef Bagin, venoval sa problematike partnerských vzťahov a otázke, či k šťastiu v tomto zväzku je potrebné sviatostné manželstvo pred Bohom. Nočný program sme ukončili zaujímavou krížovou cestou s témou: čo ničí naše rodiny. Rannú sv. omšu v nedeľu celebroval náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Slávnostnú svätú omšu celebroval ThDr. Ivan Špánik, PhD. Prihovoril sa pútnikom svojou kázňou o manželstve, rodine, Cirkvi ako Kristovej neveste.

Počasie držalo celý víkend na vlásku, ale Pán požehnal všetko, čo bolo pripravené s láskou a vierou pre tých, ktorí sa k nám prišli povzbudiť. Vďaka Nebeskému Otcovi i Panne Márii za celé more milostí, ktoré vyliali počas tohto víkendu na Višňové a všetkých pútnikov.

Postupne zverejníme kázne, svedectvá, príhovory.

   

Čo zaznelo na Púti rodín?

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pani starostka JUDr. Marcela Halaganová privítala hostí na siedmej diecéznej Púti rodín. Privítanie pani starostky je tu.

Pán dekan Jozef Bagin predstavil vzácneho hosťa z Ríma. Privítanie pána dekana je tu. 

Otec arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, predniesol svoju homíliu na Púti rodín v sobotu 27. júna. Kázeň otca arcibiskupa je tu.

Po sv. omši nasledovala adorácia, v ktorej sme uvažovali o rodine a prosili o milosti pre naše rodiny. Adorácia rodín je tu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská sa na Púti rodín podelila s pútnikmi o jej pohľad na rodinu. Vyjadrenie MUDr. Anny Záborskej je tu.

Manželia Ladislav a Mária Baránkovci, rodičia ôsmich detí, povedali svoje svedectvo a návod ako riešiť mnohé situácie v rodine: Prijímaj, obetuj, odpúšťaj, zasväcuj. Svedectvo manželov Baránkovcov je tu.

Svoje svedectvo o tom, že Boh je naším skutočným Otcom povedali na Púti rodín aj manželia z Anglicka Vicky a Robert de Hoxar. Svedectvo Vicky a Roberta je tu.

V nedeľu rannú sv. omšu slúžil náš rodák Mgr. Ondrej Gašica. Kázeň Mgr. Ondreja Gašicu je tu.

Slávnostnú sv. omšu slúžil v nedeľu ThDr. Ivan Špánik, PhD. Kázeň ThDr. Ivana Špánika je tu.

   

Diecézna púť rodín 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Mons. Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup vo Višňovom

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Mons. JCDr. Cyril Vasiľ, PhD., SJ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, príde na Púť rodín do Višňového. V sobotu 27. júna pri sv. omši o 18,00 hod. povie svoju homíliu.

Chcem vám ho predstaviť:

Narodil sa 10. apríla 1965 v Košiciach. Pochádza z rodiny gréckokatolíckeho kňaza a jeho starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom – protopresbyterom. Svoju mladosť prežíval v obci Nižný Čaj a neskôr Zdoba, kde bol jeho otec duchovným správcom farnosti. Gymnázium vyštudoval v Košiciach na Kováčskej ulici 28, kde aj úspešne maturoval. Po maturite počúvol volanie Ježiša Krista k duchovnému stavu. Teologické štúdiá absolvoval na CMBF v Bratislave v rokoch 1982-87. Na fakulte sa ešte výraznejšie prejavili jeho osobné dary a schopnosti. Vysvätený za kňaza bol 14. júna 1987 v Prešove rukopoložením križevackého vladyku Slavomíra Miklovša, keďže v tom čase Gréckokatolícka cirkev vlastného biskupa nemala.

V auguste 1987 so súhlasom vtedajšieho prešovského ordinára Jána Hirku odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. Stal sa z neho erudovaný kanonista so širokým rozhľadom v právnych normách východných katolíckych cirkví. V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite získal diplom z cirkevnej jurisprudencie. V tom istom roku sa habilitoval na Teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci.

Čítaj viac: Mons. Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup vo Višňovom

   

Siedma diecézna púť rodín - MÁRIA, MATKA ZASVÄTENÝCH V MANŽELSTVE

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Laudato si´

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Ponúkam Vám celú novú encykliku sv. Otca Františka Laudato si´ v češtine:

Úvod

Česká sekce RV

1. „Tobě buď chvála, Pane,“ zpíval svatý František z Assisi. V tomto krásném chvalozpěvu nám připomínal, že náš společný dům je jako bratr, s nímž sdílíme život, a jako krásná matka, která nás objímá svou náručí: „Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země, která nás živí a slouží nám, a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.“[1]

2. Tato sestra protestuje proti zlu, které jí působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh. Vyrostli jsme s myšlenkou, že jsme jejími majiteli a vládci, oprávněni ji plenit. Násilí, které tkví v lidském srdci, jež bylo zraněno hříchem, se projevuje rovněž v příznacích choroby, kterou vnímáme v půdě, vodě, vzduchu a živých bytostech. Proto patří mezi nejvíce opuštěné a trýzněné chudé naše sužovaná a devastovaná země, která „sténá a spolutrpí“ (Řím 8,22). Zapomínáme, že i my sami jsme stvořeni z prachu země (srov. Gen 2,7). Naše tělo se skládá z prvků této planety, jejíž vzduch nám dává dech a jejíž voda nás oživuje a občerstvuje.

Nic z tohoto světa nám není lhostejné

3. Před více než padesáti lety, kdy se svět potácel nad propastí nukleární krize, svatý papež Jan XXIII. napsal encykliku, v níž se neomezil jenom na odmítnutí války, ale přišel s nabídkou k míru. Svoje poselství Pacem in terris adresoval sice celému „katolickému světu“, ale dodal: „jakož i všem lidem dobré vůle“. Nyní vzhledem ke globálnímu zhoršování životního prostředí se chci obrátit ke každému člověku této planety. Svoji exhortaci Evangelii gaudium jsem napsal členům církve, abych mobilizoval proces misionářské reformy, kterou je dosud třeba uskutečnit. V této encyklice mám v úmyslu navázat se všemi dialog týkající se našeho společného domu.

Čítaj viac: Laudato si´

   

Benedikt XVI. Jánovi Figeľovi

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Benedikt XVI. vyjadril vďačnosť Jánovi Figeľovi za ústavné zakotvenie manželstva

Bratislava 19. júna. Emeritný pápež Benedikt XVI. vyjadril vďačnosť podpredsedovi Národnej rady SR Jánovi Figeľovi za ústavné zakotvenie manželstva ako zväzku muža a ženy. Urobil tak prostredníctvom listu, v ktorom reaguje na Figeľovu gratuláciu k pápežovým narodeninám. Ako uviedol Ján Figeľ, list ho povzbudil v ďalšom úsilí o spoločné dobro na Slovensku, ale aj vo svete.

"Chcem vyjadriť svoju vďačnosť za Váš pozdrav k narodeninám a za spomienku na naše mnohé stretnutia v uplynulých rokoch. Oceňujem Vašu uvážlivosť, zvlášť Vaše láskavé slová o mojich prácach týkajúcich sa vzťahu medzi vierou a rozumom. Doplnenie slovenskej ústavy potvrdzujúce, že manželstvo je zväzkom medzi mužom a ženou, ma veľmi uspokojilo. Viem, že v období poznačenom mnohými ideológiami, ktoré sú nepriateľské voči manželstvu, si presadenie tejto novely vyžiadalo veľkú odvahu. So želaním všetkého najlepšieho pre Vašu prácu Vás uisťujem o osobitnej spomienke na Vás v mojich modlitbách a zasielam moje požehnanie ako prísľub milosti a pokoja," píše v osobnom liste Jánovi Figeľovi Benedikt XVI.

S Benediktom XVI. sa súčasný predseda slovenských kresťanských demokratov stretol v období jeho pontifikátu viackrát - v Brne, Ríme, Castel Gandolfo a Verone. Za výnimočné považuje prvé stretnutie v Kolíne nad Rýnom počas Svetových dní mládeže v roku 2005. "Bolo to počas jeho prvej návštevy v rodnom Nemecku, kde som bol pozvaný ako eurokomisár pre vzdelávanie a mládež. Európska únia vtedy významne podporila toto svetové podujatie," povedal Figeľ, podľa ktorého kládol emeritný pápež vždy veľký dôraz nielen na vieru, ale aj na rozum, logiku a prirodzený zákon a ich pozitívny vzťah ku kresťanskej viere. "Jeho múdrosť vychádza z hlbokého a rozsiahleho poznania. Jeho rozhodnutie o odstúpení z úradu bolo vyjadrením vnútornej sily a pokory," dodáva Ján Figeľ.

   

Nová encyklika: Laudato si

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Zverejnili encykliku pápeža Františka Laudato si’ o starostlivosti o „spoločný dom“

Vatikán 18. Júna. Vo Vatikáne dnes zverejnili novú encykliku pápeža Františka „Laudato si’, o starostlivosti o spoločný dom“. Venuje sa téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu. Novinárom ju predstavili v Novej synodálnej aule vo Vatikáne. Slovenský preklad encykliky bude k dispozícii v priebehu najbližších týždňov.

Na tlačovej konferencii predstavil nový dokument kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, metropolita Pergama Ioannis Zizioulas, reprezentant Ekumenického patriarchátu a Pravoslávnej cirkvi a prof. John Schellnhuber, zakladateľ a riaditeľ Potsdamského inštitútu pre výskum dopadu klimatických zmien (Potsdam Institute for Climate Impact Research).

Na brífingu mali novinári dispozícii text encykliky v taliančine, francúzštine, angličtine, nemčine, španielčine a portugalčine. Vo Vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vyšlo 75-tisíc kópií v taliančine, ostatných 10-tisíc kópií v ďalších svetových jazykoch. Do slovenského jazyka preloží novú encykliku Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Čítaj viac: Nová encyklika: Laudato si

   

Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Dvanásta detská sv. omša

Piatok 19. júna 2015

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Obrátenia v spovednici – nielen farníkov z Arsu

Siedma rada – sviatosť zmierenia

 

Kňaz:

Pochválený buď Ježiš Kristus. Vítam vás veľmi srdečne na našej poslednej detskej sv. omši pred prázdninami. Táto bude výnimočná tým, že tretiaci už môžete prijať Pána Ježiša v Eucharistii. Na našej ceste pribúdajú stále nové rady. Dnes dostaneme ďalšiu, prv než si o nej povieme, pripomeňte mi...

Čítaj viac: Dvanásta detská sv. omša: Obrátenie v spovednici, svätá spoveď

   

Pán dekan ďakoval za 25 rokov kňazstva

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pán dekan prijal sviatosť kňazstva 17. júna 1990 v Nitre z rúk otca kardinála, vtedajšieho nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma Korca. Po rokoch totality bol pán dekan prvým, ktorého vysvätil oficiálne "tajne svätený biskup Korec". Ďakujme s ním za nesmierny dar kňazsva. Buď zvelebený, Bože môj, za milosť, ktorú si mi dal, viem, že som toho nehodný, ďakujem Ti za kňazsva dar....

   

Detské sv. omše v roku 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

V piatok 11. a 18. septembra pokračujeme v našich detských sv. omšiach. V tomto roku sa venujeme sv. Jánovi Mária Vianneymu. Témou sú jeho slová: "Ukážem Ti cestu do neba." Každý piatok deti dostanú nový obrázok. Tento si nalepíme do zošita, kam si píšeme aj odpovede na otázky zo sv. omše. Ak niekto ešte nemá zošit, nech si založí nový pre tieto detské sv. omše. Čo všetko bude nasledovať, sa dozvieme v piatok. Príďte, zavolajte aj kamarátky aj kamarátov. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,00 hod. na fare.O 18,00 hod. bude sv. omša.  

 

Čítaj viac: Detské sv. omše v roku 2015

   

Svätý Otec 1. júla

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápež František vyjadruje svoju blízkosť ľudu Grécka

 

Vatikán/Grécko 1. júla - Správy z Grécka týkajúce sa hospodárskej a sociálnej situácie v krajine sú znepokojujúce. Ako sa uvádza v dnešnom vyhlásení hovorcu Svätej stolice pátra Federica Lombardiho, „Svätý Otec chce vyjadriť svoju blízkosť celému gréckemu ľudu, s osobitnou spomienkou na mnohé rodiny, ťažko skúšané ľudskou a sociálnou krízou, ktorá je tak komplexná a bolestná. Dôstojnosť ľudskej osoby musí zostať v centre každej politickej a technickej debaty, rovnako ako aj pri prijímaní zodpovedných rozhodnutí. Pápež František vyzýva všetkých veriacich, aby sa pripojili v modlitbe za dobro milovaného gréckeho národa.“

 

29. júna

 

Homília pápeža Františka na slávnosť sv. Petra a Pavla: Trojité pozvanie

 

Prinášame plné znenie homílie Svätého Otca Františka, ktorú predniesol na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla dňa 29. júna 2015 vo Vatikánskej bazilike:

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov nám rozpráva o prvej kresťanskej komunite trápenej prenasledovaním. O komunite tvrdo prenasledovanej Herodesom, ktorý «Jánovho brata Jakuba zabil mečom a rozkázal chytiť aj Petra…. Zmocnil sa ho, uvrhol ho do väzenia» (12,2-4). Avšak ja by som sa nechcel zastaviť pri strašnom, neľudskom a nevysvetliteľnom prenasledovaní, žiaľ stále prítomnom v mnohých častiach sveta, často pod očami a za mlčania všetkých. Dnes by som si chcel skôr uctiť odvahu apoštolov a prvej kresťanskej komunity; odvahu prinášať ďalej dielo evanjelizácie, bez strachu zo smrti a mučeníctva, v sociálnom kontexte pohanskej ríše; uctiť si ich kresťanský život, ktorý je pre nás veriacich dneška silným pozvaním k modlitbe, k viere a k svedectvu.

Čítaj viac: Svätý Otec 1. júla

   

Biely týždeň nielen pre prvoprijímajúcich

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Štvrtok 11. júna

„Toto je deň, ktorý dal nám Pán! Veseľme sa i radujme sa v ňom!“. Drahé deti, piaty raz sa stretávame v „bielom týždni“ na Eucharistii. Včera sme poďakovali Bohu za dar stola Božieho slova. Dnes sa chceme na dlhšie zastaviť pri druhom stole. Akom? Pri eucharistickom stole. „V Božom salóne“, keď sme si vypočuli Pánovo slovo, prechádzame k oltáru. Oltár to je predovšetkým miesto prinášania obety.

Milované deti, povzbudzujem vás, aby ste sa naplno zapojili do tejto časti Liturgie. Treba byť stále sústredený na sto percent. Tak ako hráči sú stále zaangažovaní do hry – futbalisti 90 minút. Dokonca, ak nemajú v danej chvíli loptu pri sebe, tak sú stále skoncentrovaní na to, čo sa deje na ihrisku. Tak aj my sledujeme to, čo sa deje na oltári.

Po príprave darov prichádza čas na prefáciu. Prefácia znamená v latinčine predhovor. Skôr ako sa uskutoční premenenie, spievame Bohu hymnus vzdávania chvály. Prefácia sa zvyčajne končí týmito slovami: „Preto Ťa s anjelmi a so všetkými svätými oslavujeme, a spolu s nimi voláme: Svätý, Svätý, Svätý…“. Pozývame celé nebo – všetkých anjelov a svätých, aby spolu s nami oslavovali Boha. Musíme stále pamätať na to, že dokonca ak je iba niekoľko osôb na Svätej Omši v kostole, tak sa modlia s nami nespočetné zástupy anjelov a svätých.

To je podobne ako v zápasoch Slovenského národného mužstva. V nedeľu bude na ihrisku v Žiline jedenásť futbalistov, ale je jedenásťtisíc fanúšikov na tribúne žilinského štadióna a tisíce pred televízormi, ktorí podporujú svoje mužstvo. Stále pamätajme na to, že Eucharistia nie je naša súkromná, miestna slávnosť, ale dielo celej Cirkvi. Tých, ktorí sú v kostole, ale aj tých, ktorí sa už tešia v sláve neba.

 

Streda 10. júna

„Toto je deň, ktorý dal nám Pán! Veseľme sa i radujme sa v ňom!“. Milé deti, už štvrtý raz sme vyznamenaní a plne sa zúčastňujeme na Svätej Omši.

Máme už za sebou úvahy na tému prípravy na Svätú Omšu (pôst, oblečenie, presnosť), a tiež vieme načo je „predsieň“ Eucharistie. Dnes vstupujeme do „Božích salónov“. V každom poriadnom salóne musí byť… stôl. V kostole máme dva stoly. Aké? Stôl Božieho slova a eucharistický stôl.

Zastavme sa dnes pri prvom stole. V kostole máme Lekcionár, v ktorom sa nachádzajú vybrané texty z Biblie. Lekcionár leží na stole Božieho slova, ktorý nazývame… ambona. Viete, čo znamená slovo ambona? V gréckom jazyku znamená štít, vyvýšenie. Božie Slovo si to zasluhuje, aby bolo na vyvýšenine. Chcem vás povzbudiť k jednej veľmi dôležitej veci: Aby ste do kostola prichádzali pre Božie slovo. Aby ste si z tohto stola Božieho slova vzali vždy aspoň jednu vetu!

Dobre vieme, že kľúčom k úspechu mužstva je múdry tréner. Aby sme sa stali najlepším mužstvom sveta, treba mať najlepšieho trénera. Najmúdrejšie slová sú napísané v Biblii Božským Trénerom – našim milujúcim Bohom. Vo Svätom Písme je zapísaná najlepšia taktika, najlepšie rady a pokyny ako vyhrať dočasný i večný život!

Čítaj viac: Biely týždeň nielen pre prvoprijímajúcich

   

Svätý Ján Mária Vianney o krčmách

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Na Detských sv. omšiach nás v tomto roku správadza svätý Ján Mária Vianney. V Arse  mu ľudia nechodili v nedeľu do kostola, chodili do krčmy. Z jeho kázne v Arse:

„Krčma je miesto, kde sa ničia vaše hospodárstva, kde sa kazí zdravie, kde vznikajú hádky a vraždy. Majiteľ krčmy kradne chlieb biednym deťom a ženám zdierajúc mužov v nedeľu o všetko, čo zarobili počas týždňa.“

   

18. mája 2015 uplynulo 95 rokov od narodenia sv. Jána Pavla Veľkého

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Životopis pápeža sv. Jána Pavla II. Veľkého

Ponúkam vám stručný životopis, uverejnený na oficiálnych webových stránkach Vatikánu.

Karol Józef Wojtyla, od svojho zvolenia za pápeža v októbri 1978 známy ako Ján Pavol II., sa narodil v poľskej obci Wadovice asi 50 km od Krakova, 18. mája 1920. Bol najmladším z troch detí Karola Wojtylu a Emílie rod. Kaczorowvskej. Jeho matka zomrela v roku 1929. Jeho starší brat Edmund, lekár, zomrel v roku 1932 a jeho otec v roku 1941. Sestra Oľga zomrela ešte skôr, než sa Karol Wojtyla ml. narodil.

Pokrstený bol 20. júna 1920 vo farskom kostole fo Wadoviciach; krstil ho kňaz Francisczek Zak. Na prvé sväté prijímanie išiel vo veku 9 rokov a ako 18-ročný bol pobirmovaný. Po skončení strednej školy Marcina Wadowitu vo Wadoviciach nastúpil na Krakovskú univerzitu v roku 1938. Zaujímal sa o štúdium herectva.

Nacistická okupácia si vyžiadala zatvorenie univerzity v roku 1939 a mladý Karol odišiel pracovať do kameňolomu (1940-1944) a potom do chemickej továrne, kde si zarábal na živobytie.

V roku 1942 pocítil povolanie ku kňazstvu a začal navštevovať kurzy v tajnom seminári v Krakove. Seminár viedol kardinál Adam Štefan Sapieha, krakovský arcibiskup. V tom istom čase Karol Wojtyla patril aj k členom miestneho tajného divadla.

Čítaj viac: 18. mája 2015 uplynulo 95 rokov od narodenia sv. Jána Pavla Veľkého

   

Púť k sv. Jánovi Pavlovi vo Višňovom vo fotografiách

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Svätý Ján Pavol II. – náš obľúbený svätý, ktorý – ako hovorieva náš pán dekan – má v nebi veľké slovo a je tam "in". S modlitbami obrátenými k Bohu na príhovor tohto pápeža sme prišli prežiť nedeľu vo Višňovom.

Pomodlili sme sa ruženec i Korunku Božieho milosrdenstva. Vzácnou návštevou bol kňaz Pawel Danek z Poľska, ktorý nám sprostredkoval informácie o význame a vzniku multimediálnej výstavy, ktorú sme mali možnosť vo Višňovom vidieť. Pútnici, ktorí by mali ešte záujem, budú môcť toto dielo s názvom "Bol uprostred nás" navštíviť do 15. mája. Výstava sa venuje životu Jána Pavla II. od jeho narodenia, cez roky mladosti, roky kňaza, biskupa, až po pápežské roky. Aký je význam tejto práce? Odhaliť svätosť života Karola Wojtylu a snažiť sa ním inšpirovať. Prežiť krásne a múdro svoj život – tak ako on. Dôležitou súčasťou programu bola aj prednáška Dr. Ivana Špánika, ktorý nám priblížil vzťah medzi Pannou Máriou a Jánom Pavlom II. Dozvedeli sme sa mnohé nové poznatky, dostali sme rady i odporúčania. Veď sám Ján Pavol miloval modlitby k Panne Márii, rád sa utiekal k svojej nebeskej Matke, neustále opakoval "Totus tuus, Mária". Klikni sem. Nasledovalo svedectvo farníka Jozefa Vojtylu, ktorý porozprával dojímavý a veľmi autentický príbeh svojej manželky Katky. Lekári stanovili diagnózu nezlučiteľnú so životom. Celá rodina zverila tento problém Jánovi Pavlovi. Nechýbali emócie z ťažko prežitých chvíľ a následnej radosti z uzdravenia z ťažkej rakoviny. Klikni sem. Potom sme sa v modlitbe vhĺbili do tajomstiev Božej lásky v adorácii spojenej s videoprojekciou. Predposledná hodinka patrila našim deťom a mladým, ktorí nám pripravili divadelné predstavenie s názvom "Bol to náš pápež". Zobrazili najdôležitejšie míľniky Karola Wojtylu na jeho pozemskej púti. Po speve, tanci a divadle nasledovala svätá omša, ktorá bola akýmsi vyvrcholením celého popoludnia. Celebroval ju pán dekan Dr. Jozef Bagin. Tému kázne vyjadril jedným slovom – bozk. Klikni sem. Bozk Jána Pavla zemi každej krajiny, na ktorú vstúpil, bozk lásky manželovi, manželke, deťom. Bozk ako gesto úcty a lásky, ktorú prinášam so sebou.

Čítaj viac: Deň so sv. Jánom Pavlom Veľkým vo Višňovom + reakcie

   

Púť rodičov kňazov 2015

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

K Panne Márii Višňovskej opäť putovali rodičia kňazov nielen Žilinskej diecézy. Nedeľa Dobrého Pastiera dala príležitosť, aby sme ďakovali za dar kňazstva v našich rodinách: rodičia začali svoju púť modlitbou Via lucis - Cesta svetla za svojich synov kňazov. Slávnostnú sv. omšu slúžil Mons. Jozef Petráš, dekan z Vrútok. Keďže šesť rokov pôsobil ako špirituál v seminári, naďalej má v diecéze na starosti formáciu kňazov, vo svojej homílii sa prihovoril rodičom s myšlienkami vďaky, prosieb, ale aj zdôraznenia, aké je veľmi dôležité rodinné zázemie. Spomenul svoju situáciu a svoju cestu do seminára, slová, ktoré mu adresovala jeho matka i otec. Celá homília je tu: Klikni sem. Po sv. omši boli všetci pozvaní na dobrý obed. Pri ňom - ako už tradične - sa vytvorila veľmi dobrá atmosféra. Rodičia povedali niečo o sebe, o rodine, o svojich synoch kňazoch. 

Chceli sme povedať svojim rodičom znova jedno veľké "ďakujem".   

   

Misericordiae Vultus - Tvár Milosrdenstva

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Bula vyhlasujúca mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva

Česká sekce RV

František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou tento list:

milost, milosrdenství a pokoj!

1. Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef 2,4) Otec poté, co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného“ (Ex 34,6), dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými způsoby a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času“ (Gal 4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno, poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou[1] zjevuje Boží milosrdenství.

2. Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc. Milosrdenství je základním zákonem, který přebývá v srdci každého člověka hledícího upřímným zrakem na bratra, kterého v životě potká. Milosrdenství je cesta, která sjednocuje Boha a člověka, protože otevírá srdce naději, že jsme milováni navždy i přes omezení svého hříchu.

Čítaj viac: Misericordiae Vultus - Tvár Milosrdenstva

   

Mene Tekel 2015 - prof. Petr Piťha

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

   

Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Portál cesta+ uverejnil tento článok:

Na tému referenda sa rozpráva cesta+ s uznávaným detským psychiatrom a diakonom o tom, ako by odpovedal na jednotlivé otázky a ako by tieto odpovede obhájil. Tiež sme rozprávali o častých protiargumentoch proti referendu a neobišli sme ani tému stupňujúcej sa agresivity. Psychiater m. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav Max Kašparů, PhD., Dr. h. c.

Sledujete situáciu okolo referenda za rodinu na Slovensku?

Áno, sledujem, pretože Slovensko je mojím druhým domovom.

Petíciu za konanie referenda podpísalo viac ako 400 000 ľudí a zároveň ide o prvé ľudové referendum. Svedčí to o niečom?

Svedčí to, Bohu vďaka, o tom, že sa Slovensko začína prebúdzať a vnímať zodpovednosť za budúce generácie. Nechce tiež podľahnúť teroru, ktorý propaguje život v neprirodzenosti.

Ak by ste mali možnosť zúčastniť sa referenda, urobili by ste to?

Ak by som bol slovenským občanom, referenda by som sa zúčastnil, aj keby som mal ísť vo vysokých horúčkach k hlasovaniu po štyroch. Ide o vážnu vec pre budúcu generáciu.

Ako vnímate otázky, ktoré zaznejú v referende?

Očakávam, že v najbližšej dobe bude treba vyhlásiť referendum o tom, či máme chodiť po nohách. Vždy sa nájde dosť bohatá, vplyvná a "osvietená" skupina, ktorá to začne spochybňovať a tí, ktorí nechcú chodiť po hlave, budú označení za idiotov nehodných názvu človek.

Každé "právo" sa dá uzákoniť. Ak sa bratislavská žena zamiluje do sochy napoleonského vojaka na Hlavnom námestí a bude s ním chcieť uzavrieť manželstvo, je reálne takýto zákon vyrobiť a u viesť do života. Bude to síce proti zdravému rozumu, ale nebude to proti zákonu.

Pripomína mi to názor anglického spisovateľa G. K. Chestertona, ktorý povedal: "V súčasnej dobe je veľkým hrdinstvom hlásať normálnosť."

Čítaj viac: Psychiater Max Kašparů: Dieťa nepotrebuje iba lásku, ale aj príklad otca, mamy a ich vzťahu

   

Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Španielski biskupi v Avile

25. apríla 2015. "Sv. Terézia je nádherný dar od Boha pre ľudstvo" - povedal kardinál. Ricardo Blazquez, ktorý viedol púť španielskych biskupov do Avily. Týmto spôsobom sa španielskí biskupi zapojili do osláv 500. výročia narodenia sv. Terezie Veľkej.

Na konci jarného plenárneho v poradí už 78. zasadnutia španielskych biskupov sa vydali nástupcovia apoštolov na púť do Avily – rodného mesta sv. Terézie. "Sv. Terézia je veľký dar od Boha k ľudstvu " - povedal vo svojej homílii kardinál. Ricardo Blazquez pripomínajúc, že ​​ona po sebe zanechala "neoceniteľné dedičstvo: život a dušu, ktorú objavujeme v jej spisoch, dcéry a synov, ktorí žijú jej veľké dielo reformy, a nakoniec jej krásne práce písomné španielsky, ktoré sú živou knihou". Podľa predsedu episkopátu sv. Terézia nám pripomína "nebezpečenstvo priemernosti". "Skúsenosti sv. Terézie môžu nás meniť a posilniť v našej oddanosti Pánu Bohu, "- povedal kardinál. Blazquez. Mystička z Avily hovorí súčasnej generácii, že "nespokojnosť našej kultúry pramení z neznalosti Boha."

Biskupi navštívil v Avile všetky miesta, ktoré sú zviazané so sv. Teréziou Veľkou. Svoju púť zakončili v kláštore sv. Jozefa, ktorý sa spája s počiatkom reforiem začatých sv. Teréziou.

Čítaj viac: Sám Boh stačí - info o sv. Terézii z Avily - Rok sv. Terézie

   

Historické foto

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Už svätý Ján Pavol II. Veľký a pán dekan

a ešte jedno foto:

... o niekoľko rokov neskôr:

   

Tweet pápeža Františka

Upozornenia otvárať v novom okne. PDFVytlačiťE-mail

Pápež tweetuje o veľkej výzve prestať s ničením záhrady sveta

Veľká výzva: prestať s ničením záhrady, ktorú nám Boh zveril, aby sa z nej všetci mohli tešiť. (Tweet pápeža Františka z 2. júla 2015)

 

Svätý Otec tweetuje: Aké krásne je ohlasovať Božiu lásku

Aké krásne je ohlasovať všetkým Božiu lásku, ktorá nás zachraňuje a dáva zmysel nášmu životu! (Tweet pápeža Františka z 30. júna 2015)

 

Svätý Otec na Twitteri: Cirkev je matkou s otvoreným pomáhajúcim srdcom

Cirkev je matka s otvoreným srdcom, pripravená pomôcť všetkým, najmä tým, ktorí sa musia najviac namáhať. (Tweet pápeža Františka z 27. júna 2015)

Čítaj viac: Tweet pápeža Františka